Privacyverklaring | Liselore Tempel Wedding Photography

Laatste update: 30 juli 2023

 1. Inleiding

Welkom op mijn website. Jouw privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn van groot belang voor mij. Deze Privacyverklaring heeft als doel jou te informeren over hoe Liselore Tempel Wedding Photography (hierna ook: “LTWP”) jouw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

 1. Wie ben ik?

Ik ben Liselore Tempel; bruidsfotograaf en eigenaar van Liselore Tempel Wedding Photography, gevestigd aan de Schouwtjeslaan 76 te (2012 KK) Haarlem. Liselore Tempel Wedding Photography is de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten van LTWP en/ of omdat je gegevens aan LTWP verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die LTWP verwerkt.

 1. Welke persoonsgegevens verwerkt LTWP?

LTWP verwerkt de navolgende persoonsgegevens:

 1. Voor- en achternaam;
 2. Geslacht;
 3. Adresgegevens;
 4. Telefoonnummer;
 5. E-mailadres;
 6. IP-adres;
 7. Foto’s die LTWP in de uitvoering van haar diensten maakt;
 8. Gegevens over jouw activiteiten op de website van LTWP;
 9. Lijst met contactgegevens en andere (persoonlijke) informatie ingevuld op de website van LTWP;
 10. Internetbrowser en apparaat type;
 11. Bankrekeningnummer.

Liselore Tempel Wedding Photography verwerkt geen bijzondere categorie persoonsgegevens.

 1. Voor welke doeleinden verwerkt LTWP persoonsgegevens?

De AVG stelt dat LTWP jouw persoonsgegevens alleen mogen verwerken op basis van een wettelijke grondslag. De grondslagen op basis waarvan LTWP als fotograaf jouw persoonsgegevens kan verwerken zijn:

 • Toestemming: LTWP kan jouw persoonsgegevens verwerken als jij LTWP hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven. Bijvoorbeeld, wanneer je toestemming geeft voor het gebruik van jouw foto's voor reclame- of marketingdoeleinden.
 • Uitvoering van de overeenkomst: De verwerking van jouw persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent, of om op jouw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld, wanneer je LTWP inhuurt voor een fotoshoot, moet LTWP jouw gegevens verwerken om deze dienst te kunnen leveren.
 • Wettelijke verplichting: De verwerking van jouw persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op LTWP rust. Bijvoorbeeld, LTWP is wettelijk verplicht om bepaalde gegevens bij te houden voor de Belastingdienst.
 • Gerechtvaardigd belang: LTWP kan jouw persoonsgegevens verwerken als dit noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van LTWP of die van een derde, tenzij jouw belangen of fundamentele rechten en vrijheden die bescherming van persoonsgegevens vereisen, zwaarder wegen. Bijvoorbeeld, LTWP kan een gerechtvaardigd belang hebben bij het gebruik van jouw foto's voor portfolio-, reclame- en/ of marketingdoeleinden. Hierbij zal LTWP altijd een afweging maken tussen het belang van LTWP en jouw privacybelang.

Het verwerken van jouw persoonsgegevens zal altijd op ten minste één van de bovengenoemde grondslagen worden gebaseerd. 

 1. Hoe verzamelt LTWP jouw persoonsgegevens?

LTWP verzamelt jouw gegevens wanneer jij deze aan LTWP verstrekt via de website, e-mail, telefoon of persoonlijk contact. Ook verzamelt LTWP jouw persoonsgegevens door foto’s van jou te maken en te bewaren. 

 1. Met wie deelt LTWP jouw persoonsgegevens?

LTWP deelt jouw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van haar diensten of wanneer LTWP hiertoe wettelijk verplicht is.

 1. Hoe beschermt LTWP jouw persoonsgegevens?

LTWP neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via liselore@liseloretempel.nl.

 1. Wat zijn jouw rechten?

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door LTWP. Dat betekent dat je bij LTWP een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die LTWP van jou beschikt in een computerbestand naar jou te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/ of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/ opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar liselore@liseloretempel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt LTWP jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. LTWP zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. LTWP wil je ook erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder; de Autoriteit Persoonsgegevens.

LTWP wijst jou erop dat zelfs als jij jouw toestemming intrekt, LTWP nog steeds een gerechtvaardigd belang kan hebben bij het verwerken van jouw persoonsgegevens (foto's). Dit gerechtvaardigde belang kan bestaan uit het gebruik van de foto's voor portfolio-, reclame- en marketingdoeleinden.

Het gerechtvaardigd belang houdt in dat LTWP een balans zoekt tussen haar belang als professioneel fotograaf of het belang van een derde bij het verwerken van jouw persoonsgegevens en jouw privacybelang. Bij het bepalen van deze balans houdt LTWP  rekening met de aard van de gegevens, het doel van de verwerking, de gevolgen voor jou, en de manier waarop LTWP de gegevens beschermt.

Als je bezwaar hebt tegen dit gebruik van jouw persoonsgegevens, kun je contact met LTWP opnemen via liselore@liseloretempel.nl. LTWP zal dan opnieuw een afweging maken tussen jouw belangen en die van LTWP. Let op: afhankelijk van de uitkomst van deze beoordeling, is het mogelijk dat LTWP nog steeds gerechtigd is om jouw persoonsgegevens te (blijven) gebruiken.

 1. Hoe lang bewaart LTWP jouw persoonsgegevens?

LTWP bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens door LTWP worden verzameld. 

 1. Cookies

LTWP maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken. 

 1. Geautomatiseerde besluitvorming

LTWP neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 1. Wijzigingen in deze privacyverklaring

LTWP behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. De meest recente versie is altijd op de website van LTWP te vinden.

 1. Contact

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring of jouw rechten wilt uitoefenen, dan kun je contact met LTWP opnemen via liselore@liseloretempel.nl

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle informatie die Liselore Tempel Wedding Photography verzamelt of gebruikt in haar bedrijfsvoering.