ALGEMENE VOORWAARDEN | LISELORE TEMPEL WEDDING PHOTOGRAPHY

Versie 30 juli 2023

 1. Definities
 • Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden, in de zin van artikel 6:231 sub a Burgerlijk Wetboek, die hebben betrekking op alle overeenkomsten tussen de Fotograaf en de Klant, waarin de Fotograaf de algemene bepalingen vastlegt die van toepassing zijn op de uitvoering van de Overeenkomst.
 • Fotograaf: Liselore Tempel Wedding Photography, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK: 62404687), die de Opdracht heeft geaccepteerd en uitvoert, tevens de gebruiker van de Algemene Voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b Burgerlijk Wetboek.
 • Gebruik: openbaarmaking en/of verveelvoudiging van een Werk.
 • Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die de Opdracht aan de Fotograaf heeft verstrekt, tevens zijnde degene die op enige wijze de gelding van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard zoals bedoeld in artikel 6:231 sub c Burgerlijk Wetboek.
 • Offerte: alle voorstellen of aanbiedingen van de Fotograaf aan rechtspersonen en/of natuurlijke personen waarin de kosten en specificaties van de te leveren diensten en/ of producten zijn gespecificeerd, met inbegrip van voorwaarden waaronder de diensten en/ of producten worden aangeboden, waarmee wordt beoogd om een Overeenkomst aan te gaan.
 • Opdracht: De overeenkomst van opdracht waarbij de Fotograaf zich jegens de Opdrachtgever verbindt om Werk te maken en/of te leveren. De opdracht kan betrekking hebben op bruidsfotografie, portretfotografie, commerciële fotografie, evenementfotografie, reportage, productfotografie of elke andere vorm van fotografie zoals afgesproken tussen de Klant en de Fotograaf.
 • Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen de Fotograaf en de Klant zoals bedoeld in artikel 7:400 e.v. Burgerlijk Wetboek.
 • Schriftelijk: onder schriftelijk wordt ook verstaan correspondentie per e-mail.
 • Werk: alle materialen of informatie die door de Fotograaf in het kader van de Opdracht zijn vervaardigd of gebruikt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot fotografische werken in de zin van de Auteurswet.
 1. Toepassingsbereik
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de Fotograaf en de Klant, met inbegrip van Offertes, ook na opzegging van de Overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze Algemene Voorwaarden zijn afgeweken.
 • Bepalingen of voorwaarden gesteld door de Klant die afwijken van, of niet voorkomen in deze Algemene Voorwaarden zijn voor de Fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door de Fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. Andersluidende Algemene Voorwaarden, waaronder algemene voorwaarden van de Klant, worden nadrukkelijk van de hand gewezen.
 1. Aanbod, aanvaarding en totstandkoming van de Overeenkomst
 • Alle Offertes van de Fotograaf zijn vrijblijvend, tenzij in de Offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 • De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de Klant van de Offerte van de Fotograaf. De aanvaarding van de Offerte geschiedt Schriftelijk of door digitale verzending van een digitale vragenlijst op de website van de Fotograaf door te klikken op de “vragenlijst” button.
 • Indien de Klant de schriftelijke aanvaarding nalaat of nalaat het contactformulier op de website van de Fotograaf ingevuld te verzenden naar de Fotograaf, maar desondanks met de Offerte van de Fotograaf instemt, of althans door middel van enig handelen of nalaten bij de Fotograaf de indruk wekt dat de Klant met de Offerte heeft ingestemd, dan wordt de Offerte als aanvaard beschouwd.
 • De Fotograaf houdt zich het recht voor de naleving van de Overeenkomst te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die naleving van de Overeenkomst voor de Fotograaf onaanvaardbaar maakt.
 • Tenzij anders overeengekomen, verliest de Offerte haar geldigheid één maand na de datum van verzending van de Offerte door de Fotograaf.
 • Prijsopgaven in Offertes kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van grondstoffen. De Fotograaf zal de Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 1. Uitvoering van de Opdracht
 • De Fotograaf heeft het recht om alles dat in een Overeenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
 • De Fotograaf spant zich in en zal in de gegeven en bestaande omstandigheden naar beste kunnen handelen in de naleving van de Overeenkomst. De Klant verplicht zich de omstandigheden voor de Fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
 • De Klant is gehouden al datgene te doen en te laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste naleving van de Overeenkomst mogelijk te maken.
 • Wijzigingen in de Opdracht door de Klant om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Klant en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na een aparte offerte van meerkosten die door de Klant Schriftelijk is aanvaard of op andere wijze door de Klant de gelding van de aparte offerte is aanvaard.
 • De Fotograaf levert het Werk af in een naar eigen technisch en creatief inzicht gehanteerde stijl van nabewerking. Eventueel aanvullende nabewerking op verzoek van de Klant is enkel mogelijk na overleg met de Fotograaf en kan extra kosten met zich meebrengen.
 • De Fotograaf levert het Werk nimmer onbewerkt af aan de Klant. De Klant kan ook nimmer aanspraak maken op levering van onbewerkt Werk.
 1. Kosten, factuur en betaling
 • De kosten van de Opdracht zijn zoals vermeld in de Offerte. Extra kosten en extra werkzaamheden worden tijdig en in overleg met de Klant doorberekend.
 • De Fotograaf zal voor de door de Klant verschuldigde vergoeding een factuur opstellen en per e-mail toezenden.
 • Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet-tijdige betaling is de Klant, na het verstrijken van de betalingstermijn, automatisch in verzuim en is de Klant de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag.
 • Voor alle werkzaamheden en kosten die niet nadrukkelijk zijn overeengekomen in de Overeenkomst, zal de Fotograaf een redelijke en passende vergoeding in rekening brengen.
 • Indien de Klant in verzuim is of op andere wijze tekort is geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Fotograaf maakt of moet maken ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Klant.
 • Geen enkel gebruik van het Werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Klant enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan.
 1. Reistijd en reiskosten
 • Reistijd en reiskosten worden in rekening gebracht zoals gespecificeerd in de Offerte.
 1. Levering, termijn en gebruik van het Werk
 • De Fotograaf hanteert geschatte levertijden voor het Werk, tenzij anders overeengekomen.
 • Onlinepresentatie van het Werk kennen een geschatte levertijd van 2 weken, tenzij anders overeengekomen.
 • Onlinepresentatie van het Werk in het kader van een Overeenkomst tot het fotografisch vastleggen van een huwelijk, kent, in afwijking tot artikel 7.2, een geschatte levertijd van 6 weken, tenzij anders overeengekomen.
 • Fotoboeken (voor het bedrukken van het Werk naar aanleiding van het fotografisch vastleggen van een huwelijk) worden, tenzij anders overeengekomen, 8 weken na betaling van de factuur geleverd. De levertermijn kan afhankelijk zijn van het gekozen materiaal.
 • Digitale bestanden van het Werk worden doorgaans uiterlijk 4 weken nadat deze digitaal beschikbaar zijn gesteld, door de Fotograaf verwijderd uit de onlineomgeving.
 • De Fotograaf heeft het recht het Werk te gebruiken voor marketing-, reclame- en portfoliodoeleinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de Overeenkomst. Bij publicatie van het Werk door de Klant dient de naam van de Fotograaf duidelijk bij het Werk te worden vermeld. Schending hiervan geeft de Fotograaf recht op vergoeding.
 1. Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
 • Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op het Werk berusten bij de Fotograaf.
 • De Fotograaf, in hoedanigheid van maker van het Werk, heeft en behoudt dan ook te allen tijde het uitsluitend recht om het Werk naar eigen inzicht openbaar te maken en te verveelvoudigen, met uitzondering van de beperkingen bij wet gesteld.
 • De Klant is niet gerechtigd het Werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.
 • De niet-zakelijke Klant is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van de Fotograaf.
 • Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf. De Fotograaf behoudt het recht om zich te verzetten tegen elke wijziging in de foto's, indien deze inbreuk kan maken op haar persoonlijkheidsrechten.
 • Elk gebruik van een Werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.
 • Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
 1. Portretrechten
 • De Fotograaf houdt zich het recht voor het Werk te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, wedstrijden, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal.
 • De Fotograaf houdt zich het recht voor het Werk te licentiëren aan derden ter promotie.
 • Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de Overeenkomst bij de Fotograaf schriftelijk bekend gemaakt te worden.
 • Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
 1. Licentie
 • Toestemming voor gebruik van een Werk door de Klant wordt uitsluitend Schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de Offerte.
 • Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de Overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.
 • Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk worden overeengekomen en valt niet onder het in artikel 10.2 genoemde exploitatierecht.
 • Het is de Klant niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf.
 • Tenzij anders overeengekomen, is de Klant niet bevoegd om sub-licenties te verlenen aan derden.
 1. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten
 • De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Werk in de publicatie te worden opgenomen.
 • De Klant neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de Fotograaf in acht zoals beschreven in de Auteurswet.
 • Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten zoals bepaald in de Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Klant een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
 1. Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid
 • De Fotograaf heeft een inspanningsverplichting en zal haar uiterste best doen om de Opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, er is echter geen garantie op een bepaald resultaat.
 • De Fotograaf is, met uitzondering van het geval van opzet of grove nalatigheid, niet aansprakelijk voor enige schade die de Klant lijdt als gevolg van het niet of niet volledig uitvoeren van de Overeenkomst.
 • De Fotograaf heeft zich adequaat verzekerd tegen beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van de Fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
 • De Fotograaf is jegens de Klant niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf.
 • Indien derden jegens de Fotograaf en/of Klant een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de Klant en de Fotograaf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.
 • De Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door Fotograaf geleverd zijn.
 1. Annulering en opschorting van de Opdracht
 • Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de Fotograaf, nadat de Klant hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de Klant opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
 • Indien de Klant niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de Opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijk is, dan is de Fotograaf gerechtigd de Overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
 • Opschorting, dan wel ontbinding van de Overeenkomst, geschiedt Schriftelijk.
 • Bij opzegging of ontbinding van de Overeenkomst door de Klant brengt de Fotograaf 25% van de overeengekomen totaalprijs in rekening.
 • Bij opzegging of ontbinding van de Overeenkomst in het kader van een huwelijk (bruidsfotografie) is de Klant, in afwijking van artikel 13.4 van deze Algemene Voorwaarden, aan de Fotograaf een vergoeding verschuldigd van:
 • 50% van het totaal overeengekomen bedrag, in het geval de Klant annuleert tussen de 6 en 3 maanden vóór de huwelijksdatum;
 • 75% van het totaal overeengekomen bedrag, in het geval de Klant annuleert tussen de 3 maanden en 7 dagen vóór de huwelijksdatum;
 • 100% van het totaal overeengekomen bedrag, in het geval de Klant annuleert binnen 7 dagen vóór de huwelijksdatum.
 • In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor de Fotograaf niet mogelijk is de Opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal de Fotograaf alles doen om een vervangende fotograaf voor te stellen, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen.
 • Als door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de Opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan driemaal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden.
 • Betalingsverplichting geldt ook indien de Klant geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de Overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.
 • Als een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door de Fotograaf.
 • In geval van annulering van de Opdracht door de Klant, worden alle gemaakte kosten en de overeengekomen vergoeding in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.
 • De Fotograaf heeft het recht de Opdracht op te schorten of te annuleren bij overmacht, zonder verplichting tot vergoeding van enige schade aan de Klant.
 1. Wijziging van de Algemene Voorwaarden
 • De Fotograaf houdt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • Wijzigingen worden tijdig en Schriftelijk door de Fotograaf aan de Klant medegedeeld.
 • Indien de Klant een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.
 1. Faillissement/surseance
 • Zowel de Fotograaf als de Klant hebben het recht de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Klant heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen.
 1. Overige bepalingen
 • Als een bepaling uit de Overeenkomst en/ of de Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de Overeenkomst in stand.
 1. Rechts- en forumkeuze
 • Op deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de Rechtbank Noord-Holland.